Hodnotenie inovatívnych učebných činností a bádateľsky orientovaných učebných aktivít

Štefan Karolčík, Stela Csachová

Abstrakt


Proces hodnotenia predstavuje uplatnenie dôkladne premyslených postupov a stratégií pri posudzovaní kvality výsledkov učebných činností žiaka. Ide o zložitý a neustále sa vyvíjajúci proces, ktorého cieľom je identifikácia čo najväčšieho množstva priamych, ale aj nepriamych efektov vzdelávania. V súčasnosti sa požiadavky na rozvíjané schopnosti a spôsobilosti mladého človeka sústreďujú najmä na tie, prostredníctvom ktorých dokáže robiť správne a zodpovedné rozhodnutia a čeliť neistotám vyplývajúcim z neustálych zmien odohrávajúcim sa vo svete. Sumatívne hodnotenia stanovujúce úroveň nadobudnutých vedomostí, zručností, či schopností známkou (klasifikáciou), neposkytujú žiakovi zrozumiteľnú spätnú väzbu o možnostiach jeho zlepšenia v sledovaných výkonoch. V článku sa venujeme vybraným formatívnym druhom hodnotenia dobre uplatniteľným v procese výučby geografie. Ku každej stratégii prezentujeme príklady formatívnych nástrojov hodnotenia využiteľných v učebných témach školskej geografie.

The process of evaluation represents the application of thoroughly thought-through procedures and strategies in assessing the quality of the results of the pupil´s learning activities. It is a complicated and constantly evolving process, its´ aim is to identify as many direct, but also indirect, effects of education as possible. Nowadays the demands on the developing abilities and competencies of the young focus mainly on those abilities through which they are able to do correct and responsible decisions and face uncertainties resulting from the constant changes taking place in the world. Summative assessments determinig the level of acquired knowledge, skills or abilities by the mark (classification), do not provide the student with comprehensible feedback on the possibilities of his improvement in the monitored performance. In this article, we focus on selected formative types of assessment that are well aplicable in the process of teaching Geography. For each strategy, we present examples of formative assessment tools usable in the topics of school Geography.

Celý text:

XML

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.