Kritické myslenie v geografickom vzdelávaní - teoretické východiská a aplikácie v praxi

Peter Likavský, Michaela Poljaková

Abstrakt


Pojem kritické myslenie sa v odbornej pedagogickej literatúre, kľúčových vzdelávacích dokumentoch i bežnej komunikácii vyskytuje pomerne často. Napriek tomu až na výnimky absentujú výstupy výskumov zameraných na zisťovanie úrovne a rozvoj schopností kritického myslenia v našom vzdelávacom systéme. Platí to aj o geografickom vzdelávaní. Cieľom príspevku je zhodnotiť teoretické východiská (základy) pojmu kritické myslenie s dôrazom na možnosti jeho uplatnenia vo vzdelávaní a ponúknuť námety na rozvíjanie schopnosti kriticky myslieť prostredníctvom jednoduchých aktivít žiakov rôzneho veku. Škála možností na rozvíjanie kritického myslenia prostredníctvom geografického vzdelávania je veľmi široká, čo by sa malo využiť v ďalších takto orientovaných príspevkoch.

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.