História časopisu

Časopis Geografia je taký starý, ako samostatná Slovenská republika. Pod tradične žltým nadpisom jeho titulnej strany je podtitulok „Časopis pre základné, stredné a vysoké školy“. Napovedá o tom, že slúži učiteľom geografie všetkých stupňov našich škôl. Myšlienka vytvoriť periodikum pre didaktikov zemepisu a geografie sa zrodila v hlave RNDr. Štefana Očovského, CSc. Neostalo len pri nápade, a tak sa na jar 1993 poprednému a všeobecne uznávanému odborníkovi v oblasti humánnej geografie a dlhoročnému pracovníkovi Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied (GÚSAV) podarilo etablovať redakčnú radu, ktorá pripravila vydanie prvého čísla. Doktor Očovský pôsobil na poste šéfredaktora až do augusta 1994. Žiaľ, jeho tvorivú prácu zastavila zákerná choroba. Jeho rodnému „dieťaťu“ hrozil podobný osud. Našťastie sa redakčná rada dala dokopy a na jej čelo sa postavil RNDr. Ján Lacika, CSc., ďalší pracovník GÚSAV. Úspešne nadviazal na svojho predchodcu a vedie časopis do súčasnosti. Časopis Geografia vychádza štvrťročne na 40 stranách vo formáte A4. Je distribuovaný výhradne poštou pre predplatiteľov. Počet jeho odberateľov sa dlhodobo pohybuje okolo čísla 1200. Na jeho vydávanie prispieva Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Časopis je cielený do oblasti didaktiky zemepisu, geografie a príbuzných predmetov (vlastivedy, ekológie a environmentalistiky). Jeho hlavným cieľom je zlepšovať odbornosť našich pedagógov príslušných odborov na základných, stredných aj vysokých školách a obohacovať jeho poznanie. Rokmi sa vytvoril pomerne ustálený okruh renomovaných prispievateľov z radov popredných odborníkov slovenskej geografie. Občas sa objavia aj príspevky zahraničných autorov, najmä z Českej republiky. Časopis Geografia má zaužívanú štruktúru a stále rubriky. Redakčná rada sa snaží vyberať príspevky zo všetkých základných odvetví geografie a príbuzných vied. Pravidelne sa objavujú články z oblasti fyzickej geografie, humánnej geografie, regionálnej geografie sveta, regionálnej geografie Slovenska, environmentálnej výchovy, metód výučby geografie. Nájdeme tam aj texty z oblasti vlastivedy, kartografie alebo geografických informačných systémov (GIS) a diaľkového prieskumu Zeme (DPZ). Okrem popredných odborníkov jednotlivých okruhov dostávajú na stranách Geografie priestor aj ako sa hovorí ľudia z praxe. Na vyjadrenie postrehov, nápadov a skúseností učiteľov všetkých stupňov škôl sa vytvorila zvláštna rubrika „Fórum učiteľov“. Snažíme sa podchytiť aj talentovaných žiakov a študentov, ktorí prezentujú svoju prácu v rubrike „Fórum študentov“. Nechýbajú aktuálne štatistické údaje, novinky a zmeny. Čitatelia dostávajú aj informácie o nových odborných publikáciách, učebniciach a učebných pomôckach. Svoj priestor tu mali aj geograficky zamerané vedecké spoločnosti pôsobiace pri SAV – Slovenská geografická spoločnosť a Asociácia slovenských geomorfológov. Dôležitou úlohou časopisu je robiť informátora geografickým olympiádam. Doteraz si mohli naši čitatelia prečítať už viac ako tisícpäťsto strán odborného aj vedecko-populárneho textu vo viac ako štyroch stovkách rozmanitých článkov. Veľkú odozvu mali niektoré seriály venované napríklad jednotlivým krajom Slovenskej republiky, svetovým národným parkom, svetovým metropolám, ostrovom Stredomoria, svetovým oceánom, problematike krajinného plánovania či trvalej udržateľnosti. V roku 2007 sme vstúpili do spolupráce so spravodajským portálom Geoinformatika.sk a na jeho stránkach sme zverejnili elektronickú verziu časopisu Geografia, ktorej štruktúru (rubriky) a obsah (články) postupne dopĺňame. Náš partner, spoločnosť GeoCommunity s.r.o. – prevádzkovateľ spravodajského portálu, otvára aj novú rubriku Geoinformatika, ktorá ako samostatná vedecká disciplína stojí na rozhraní geografie a informatiky. Časopis Geografia úspešne prežil osemnásť rokov svojej existencie. Našich čitateľov chceme ubezpečiť, že jeho realizačnému tímu nechýba potrebná dávka elánu a odhodlania. Dúfame, že ho v jeho úsilí podporia kvalitní autori a najmä, že nájde patričnú podporu čoraz početnejšieho okruhu stálych čitateľov.