Demografický vývoj Ukrajiny

Marcela Káčerová, Juraj Majo, Branislav Bleha

Abstrakt


Populácia Ukrajiny prechádzala už pred ruskou inváziou pomerne dynamickou premenou. Tá sa týkala všetkých demografických procesov a do veľkej miery súvisela s dôsledkami rozpadu Sovietskeho zväzu a následnou spoločensko-ekonomickou transformáciou s množstvom turbulencií. To sa najvýraznejšie prejavuje na súvislom celkovom úbytku obyvateľstva ako aj s nie celkom priaznivým vývojom ďalších ukazovateľov (najmä úhrnná plodnosť a stredná dĺžka života pri narodení). Do demografického rámca je potrebné zahrnúť aj špecifiká národnostných pomerov a jej veľkú obsahovú (prelínanie národnostnej, národnej a štátnej príslušnosti) a priestorovú variabilitu. V súčasnosti je aj vedeckou výzvou hľadanie odpovedí na otázku ďalšieho vývoja týchto, u teraz východiskovo pomerne nepriaznivých, ukazovateľov v čase a po skončení vojny.

Celý text:

PDF

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.