Inovácie geografického vzdelávania v projekte IT Akadémia

Martina Škodová, Alena Gessert

Abstrakt


Metodiky vytvorené v rámci národného projektu IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sú inovatívne vo viacerých oblastiach. Inovácie spočívajú najmä v uplatňovaní učebných stratégií založených na princípoch konštruktivizmu, ako je napríklad bádateľsky orientované vyučovanie, projektové vyučovanie, problémové vyučovanie, využívanie menej bežných foriem vyučovania ako terénne vyučovanie, rovesnícke vzdelávanie a najmä využívanie informačno-komunikačných technológií pri sprístupnení geografických konceptov, viacerých užitočných zručností a spôsobilostí. Za inováciu je možné považovať aj témy vytvorených metodík, ktoré viac reflektujú reálne a aktuálne témy v geografii ako zvyčajne používané učebnice. Cieľom príspevku je stručný opis inovácií uplatnených v Zbierkach inovatívnych metodík geografie pre základné a stredné školy, vytvorených v rámci projektu IT Akadémia.

Celý text:

PDF

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.