Predstavujeme projekt IT Akadémia a zbierky inovatívnych metodík z geografie

Stela Csachová

Abstrakt


Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (2016 – 2021) sa svojimi aktivitami dostal do širokého povedomia učiteľskej verejnosti. Prírodovedné predmety, matematika, informatika a technické predmety dostali cezeň priestor pre inováciu metód a obsahu vyučovania na základných a stredných školách. Inovácie sú založené na uplatňovaní prístupu aktívneho poznávania žiakov a bádateľsky orientovanej výučby. V projekte je aktuálne aktívnych 683 partnerstiev škôl z takmer všetkých okresov Slovenska. V geografii je zapojených 99 učiteľov základných a 41 učiteľov stredných škôl. Tím geografov vytvoril zbierky inovatívnych metodík pre základné a stredné školy, ktorým predchádzal proces pilotného overovania a posudzovania overovateľmi. Za účelom efektívnej implementácie metodík do vyučovania sa pre učiteľov realizovali aktualizačné vzdelávania. Cieľom príspevku je stručne opísať projekt IT Akadémia a pozíciu geografie v ňom, predstaviť zbierky inovatívnych metodík pre základné a stredné školy a zhodnotiť význam projektu pre školskú geografiu.

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.