EÚ a východné Stredomorie - susedia, partneri, či protivníci?

Klaudia Glittová, Daniel Gurňák

Abstrakt


Príspevok podáva politicko-geografickú analýzu komplexného geopolitického vývoja a súčasného postavenia krajín východného Stredomoria vo vzťahu k EÚ. Zameriava sa najmä na ekonomické, politické a bezpečnostné väzby regiónov. Turbulentné vonkajšie faktory ovplyvňujúce nerovnomerný ekonomický rast poukazujú na meniace sa postavenie a vplyvy EÚ v skúmanom regióne z vnútropolitického aj globálneho hľadiska.

The EU and the Eastern Mediterranean - neighbors, partners or rivals?
The presented article provides a politico-geographical analysis of a comprehensive geopolitical development and current position of the Eastern Mediterranean countries in relation to the EU. It focuses mainly on economic, political and security ties on the regions. Turbulent external factors influencing uneven economic growth point to the changing position and influences of the EU in the region under study from both a domestic and a global perspective.

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.