Bádateľsky orientované projekty vo vyučovaní geografie

Štefan Karolčík

Abstrakt


Bádanie a skúmanie vecí, ktoré nás obklopujú alebo zaujímajú je tým najprirodzenejším spôsobom ako spoznávame svet a základné princípy jeho fungovania. Bádateľsky orientované vyučovanie vychádza z konštruktivistických prístupov k učeniu. Tie rešpektujú jedinečnosť každej ľudskej bytosti a nadobudnutie schopností a spôsobilostí ako sa učiť považujú za kľúčové a podstatne dôležitejšie ako získanie hotových poznatkov encyklopedickej povahy. Spojenie bádateľských postupov s projektovým vyučovaním poskytuje učiteľovi vhodný učebný aj organizačný rámec pre uplatnenie učebných metód aktivizujúcich žiakov k činorodej práci a hľadaniu vlastných, originálnych riešení problémov významne ovplyvňujúce ľudskú spoločnosť a jej budúcnosť.
V predloženej štúdii uvádzame príklad uplatnenia bádania a bádateľsky orientovaných učebných metód organizačne zastrešených projektovým vyučovaním, vo výučbe regionálnej geografie na strednej škole. Žiaci boli s uplatnením bádateľských postupov na vyučovaní geografie konfrontovaní prvý raz a výstupom ich učebných činností bol video blog. Realizovaný pedagogický experiment potvrdili vysokú mieru aktivity a angažovanosti žiakov v procese vlastného učenia sa. Žiaci hodnotili zaradenie bádateľsky orientovaných metód do vyučovania geografie vysoko pozitívne, pričom oceňovali najmä veľkú mieru individuálnej slobody pri výbere vhodných učebných postupov, nevyhnutnosť kooperácie so spolužiakmi, ktorá ich motivovala k práci a vnútorne aktivizovala pri hľadaní prijateľných riešení. Výskum tiež potvrdil mimoriadne vysoké požiadavky na odbornosť učiteľa a jeho didaktickú pripravenosť realizovať bádateľsky orientované projekty.

Celý text:

PDF

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.