Profesijná príprava budúcich učiteľov geografie na Slovensku

Martina Škodová, Ľuboš Balážovič, Peter Barto

Abstrakt


Osobnosť učiteľa, kvalita jeho vedomostí a didaktické zručnosti majú veľký vplyv na výsledky vzdelávania. Rozhodujúci vplyv pritom zohráva kvalita vysokoškolskej prípravy učiteľov. Príprava učiteľov geografie nie je na Slovensku jednotná. Cieľom tejto štúdie je analyzovať vývoj počtu absolventov učiteľstva geografie na jednotlivých vysokých školách na Slovensku a tiež obsah a rozsah pregraduálneho vzdelávania učiteľov geografie v kontexte s potrebami praxe a kurikula geografie. Použité boli metódy textovej analýzy, porovnávania a štatistického spracovania kvantitatívnych informácií. Výsledkom je komparácia vývoja počtu absolventov učiteľstva geografie jednotlivých vysokých škôl, identifikácia prioritných oblastí prípravy budúcich učiteľov geografie a rozdielov v prístupe k ich vzdelávaniu. Výsledky poukazujú na mnohé spoločné črty prípravy budúcich učiteľov geografie na jednotlivých Slovenských univerzitách, ale aj na viaceré rozdiely. Rozdiely sú najmä oblastiach, ktoré sú v ich príprave akcentované a v rozsahu praxe. V štúdii bolo možné sledovať len kvantitatívne dáta, ako sú počet predmetov, hodinová a kreditová dotácia jednotlivých oblastí vzdelávania, vplyv na prípravu učiteľov geografie však majú aj iné faktory. Táto štúdia má opodstatnenie vzhľadom k blížiacej sa akreditácii vysokých škôl, ktorá bude ďalšou príležitosťou na posúdenie študijných programov Učiteľstva geografie.

Celý text:

PDF

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.