Ako žiaci základnej školy rozumejú geografickému učivu o typoch krajín na Zemi

Štefan Karolčík

Abstrakt


Z geografického pohľadu predstavujú žiacke miskoncepcie nesprávne, z hľadiska dosiahnutej úrovne vedeckého poznania mylné, skreslené, či chybné predstavy a koncepty jedinca o javoch, procesoch, udalostiach a dejoch prebiehajúcich v krajinnej sfére. V článku predstavujeme viacero identifikovaných žiackych miskoncepcií v učive 5. ročníka ZŠ o typoch krajín na Zemi. Výskum bol realizovaný v dvoch fázach. Na výsledky a zistenia z polo štruktúrovaných rozhovorov uskutočnených v predvýskume nadväzovala administrácia vedomostného testu pozostávajúceho z 19 produkčných otvorených otázok so stručnou a širokou odpoveďou. Naše zistenia odhalili problémy žiakov v správnom chápaní pojmu púšť a rozlíšení dažďových lesov od ostatných lesných spoločenstiev. Žiaci nerozumejú dôvodom, ktoré spôsobujú absenciu lesov v stepiach a neuvedomujú si príčiny vzniku ročných období v miernych podnebných pásmach. Žiaci tiež často nerozlišujú medzi pôdou a horninou (kameňom) a pôdu nevnímajú ako výnimočnú a pre existenciu života veľmi dôležitú časť zemského povrchu. Problémy majú aj pri uvádzaní rozdielov medzi rastlinnými a živočíšnymi druhmi obývajúcimi jednotlivé krajinné pásma Zeme.

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.