Experimentovanie v geografickom vzdelávaní

Štefan Karolčík

Abstrakt


Článok sa v úvodnej časti venuje všeobecne problematike využitia experimentov vo vyučovacom procese, charakteristike, tvorbe a prínosu učebných pomôcok zaradených do programu výučby geografie. Definuje a vysvetľuje základnú terminológiu a učebné metódy podporujúce rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov. V druhej časti prezentuje návrhy modelov vyučovacích jednotiek s uplatnením bádateľských prístupov podporených využitím originálnych učebných pomôcok. V závere sú uvedené dosiahnuté výsledky realizovaného experimentu a odporúčania pre pedagogickú prax.

The introduction of the article deals with the incorporation of experiments into the process of teaching, characteristics, creation and the benefits of the teaching tools brought into the programme of Geography teaching. It defines and explains the basic terminology and teaching methods supporting the development of scientific literacy of students. In the second part of our contribution we present suggestions of the models of teaching units by applying inquiry-based approaches supported by usage of original teaching aids. In the conclusion we evaluate the results of the realised experiments and present suggestions for the pedagogical practice.

Celý text:

PDF

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.