Edukačný softvér na tvorbu a úpravu obrysových máp s príkladmi využitia vo výučbe geografie

Štefan Karolčík

Abstrakt


MapKer 3 je softvérová aplikácia špeciálne vytvorená pre účely geografického vzdelávania. Umožňuje jednoduchú a rýchlu úpravu preddefinovaných obrysových máp. Vytvorené mapy dovoľuje uložiť na disk, opätovne načítať, ďalej upravovať, vytlačiť, prípadne exportovať do bežných obrázkových formátov akými sú jpeg alebo png. Obsahuje tiež niekoľko interaktívnych súťažno-zábavných aktivít vhodných na precvičenie zemepisných vedomostí o lokalizácií objektov na zemskom povrchu. Článok v úvode stručne charakterizuje osobitosti softvérových riešení vyvíjaných pre podporu výučby a učenia sa. Návrhy a príklady učebných postupov, aktivizačných úloh, spolu s popisom vedomostných súťaží a metodických odporúčaní ako vhodne a zmysluplne zaradiť edukačný softvér MapKer 3 do programu výučby školskej geografie, tvoria jadro článku.

Celý text:

PDF

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.