Informácie v grafickej podobe ako základ pre riešenie učebných úloh v geografickom vzdelávaní

Peter Likavský, Martin Jančiček

Abstrakt


Rozvoj ľudského poznania a informačných technológií prinieslo obrovský nárast poznatkov, faktov a informácií, s ktorými človek prichádza do kontaktu. Tieto zmeny sa neprejavujú iba vo vzdelávaní, v obsahu vyučovacích predmetov, v prostredí školy, ale ovplyvňujú aj bežný život väčšiny ľudí.
Špeciálna časť týchto poznatkov sa dostáva k svojim adresátom v grafickej podobe. Mnohé z nich majú svoj priestorový aspekt, a preto je možné uvažovať o ich využívaní v geografickom vzdelávaní.
Príspevok je zameraný na prezentáciu niektorých výsledkov zisťovania schopností žiakov gymnázií a budúcich učiteľov geografie (spresnenie charakteristiky tejto skupiny je v príspevku) riešiť úlohy obsahujúce informácie v grafickej podobe. V hodnotení konkrétnych postupov riešenia prevládajú jeho kvalitatívne aspekty, následne vyplnené dotazníky respondentov sú vyhodnocované štandardnými kvalitatívno-kvantitatívnymi postupmi.

Celý text:

PDF

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.