Vývoj a konštrukcia geografického kurikula – porovnanie prístupov k tvorbe základných pedagogických dokumentov na príklade Estónska a Singapuru

Štefan Karolčík

Abstrakt


Geografické vzdelávanie vymedzujú vo väčšine krajín sveta základné kurikulárne dokumenty stanovujúce hlavné myšlienkové koncepty, obsah aj očakávané výstupy vzdelávania. Na rozdiel od zahraničia, tvorbe kurikulárnych dokumentov na Slovensku nepredchádza pedagogický výskum ani široká odborná diskusia. Inovácie, alebo skôr úpravy Štátnych vzdelávacích programov (ŠVP) na Slovensku prebiehajú náhodne, v nepravidelných cykloch a bez znalosti skutočného vedomostného efektu realizovaných reforiem. V našom príspevku podrobnejšie analyzujeme časti kurikulárnych dokumentov venovaných školskej geografii štátov Estónsko a Singapur a porovnávame ich s obsahom slovenského geografického kurikula. Na vybraných príkladoch tiež poukazujeme na rozdielny prístup k vymedzeniu základného výchovného a vedomostného rámca v predmete geografia.

Geography education is determined by basic curricular documents defining principal mental concepts, content and also expected output of education in majority of countries. Unlike other countries, no pedagogical research and no wide professional discussion preceded the creation of curricular documents in Slovakia. Innovations or editing of National Curricular Programmes in Slovakia take place randomly, in irregular cycles and without knowing the real effect of the realised reforms on knowledge. In our contribution we analyse in detail chosen parts of curricular documents of school Geography in Estonia and Singapore and we compare them with the content of Slovak Geography Curriculum. We also show different approaches in determining basic educational frame in Geography subject in chosen examples.

Celý text:

PDF

Na tento článok odkazuje

  • Aktuálne neexistujú žiadne citácie.